Αγαπητός
Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος
Χλόη